Beca artistica

Recolzem als joves creadors

Característiques  de la beca 

En el camí per a construir una imatge del TAC solidària i responsable, que aporte a la societat acciones positives, que construeixen i aporten valor, hem creat una Beca Artística que cada any es destinarà íntegrament a una causa relacionada amb les Arts Escèniques, Musicals i Plàstiques. D'aquesta manera, tots els convidats als diferents espectacles de la programació del TAC durant un any col·laboraran amb 3€ per invitació per a l'impuls de la beca, que tindrà una quantia mínima d'1.000 €.

D'aquesta manera, tractarem de rebaixar les preocupacions econòmiques de tres joves creadors locals al llarg de tres anys. El primer any (2018) la beca es va destinar a un artista plàstic, el segon any (2019) es destinarà a un autor teatral, i el tercer (2020) a un compositor. Amb açò pretenem que puguen escriure, compondre i crear amb tranquil·litat, sense ingerències artístiques, exigències de producció o compromisos posteriors, amb l'única intenció que puguen crear en llibertat i que les seues obres puguen ser exposades amb posterioritat en el TAC.

Destinataris

En aquesta segona edició, la Beca Artística del TAC estarà destinada a un autor teatral amb la finalitat d'ajudar-li a desenvolupar el seu projecte al llarg de l'any 2019.

Podran sol·licitar la beca tots els autors teatrals menors de 35 anys que vulguen escriure un nou text dramàtic de qualsevol gènere.

Dotació econòmica

La quantia de l'ajuda destinada a la producció del projecte serà d'almenys 1.000€, quantitat que serà abonada en dos pagaments estant sotmesa a retencions establides per la legislació fiscal per a les rendes del treball.

És compromís del TAC la cerca activa de patrocinis amb la intenció que aquesta quantitat puga veure's incrementada en el futur.

 Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 5 de novembre i finalitzarà el 15 de desembre inclusivament. Al tancament d'aquest termini no s'admetrà cap sol·licitud.

Els interessats hauran d'enviar un email a infotac@olympiametropolitana.com  amb les següents dades:

- Dades personals: nom, adreça, data de naixement, DNI, correu electrònic i web, així com, en el cas de residents a Catarroja, el document acreditatiu de la seua residència, (certificat d'empadronament).

- Currículum vitae: formació acadèmica, experiència professional i trajectòria

- Descripció i dossier del projecte (indicant gènere, estructura, durada aproximada, idioma, nombre de personatges...)

- Altres activitats desenvolupades que puguen ser rellevants per al projecte.

 Selecció

Una vegada tancat el termini per a enviar sol·licituds, el procés de selecció es realitzarà abans del 31 de gener.

El procés de selecció es durà a terme a través d'un jurat que estarà compost per una persona de l'Ajuntament de Catarroja, una persona de Olympia Metropolitana i un professional contrastat dins de l'àmbit de les arts escèniques.

En els criteris d'avaluació es tindran en compte la trajectòria del sol·licitant, la qualitat i coherència del projecte, la innovació de la proposta així com la seua viabilitat. Es valorarà que el sol·licitant siga resident a Catarroja.

Resolució

La notificació de la resolució es farà pública en la pàgina web http://www.teatreauditoricatarroja.com. A més, es notificarà per correu electrònic a totes les persones participants en la convocatòria.

Condiciones

Obligacions del beneficiari:

El beneficiari es compromet a destinar íntegrament els diners a la realització del projecte complint amb els terminis establits. El període de realització de la beca serà de nou mesos. El projecte haurà de lliurar-se al final de l'any.

La concessió d'aquesta beca no porta implícita l'adquisició de dret algun per part del TACsobre els drets intel·lectuals de les obres. És a dir, l'obra resultant serà única i exclusivament propietat de l'autor, compositor i artista. El TACsolament fixarà un termini de lliurament amb l'objectiu de mostrar a la societat les tres creacions.

El becari haurà de deixar constància de ser beneficiari en publicacions, pàgines web o altres suports mitjançant la fórmula "aquesta obra/projecte ha sigut produït amb el suport de la Beca Artística del TAC?.

En cas de no complir amb l'establit, el becat haurà de procedir al reintegrament de l'ajuda.

Obligacions del TAC:

El TAC es compromet a atorgar al becat una quantia mínima d'1.000 €, per la qual cosa, en cas de no arribar a aqueixa quantitat a través de les invitacions, l'auditori es farà càrrec de la diferència.

El pagament als beneficiaris de les ajudes s'efectuarà mitjançant transferència bancària en dos pagaments. Una primera quantitat de 500 € en el moment de la concessió i altres 500 € en finalitzar el projecte.

El TAC es compromet a exposar les creacions dels beneficiaris al final del període de la beca. D'aquesta manera, en aquesta segona convocatòria, una vegada finalitze el període de creació, es realitzarà una lectura dramatitzada a càrrec dels alumnes de la EMCAE Escola Municipal d'Arts Escèniques a finals de l'any 2019.

Destinataris

En aquesta segona edició, podran sol·licitar la beca tots els autors teatrals menors de 35 anys que vulguen escriure un nou text dramàtic.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 5 de novembre i finalitzarà el 15 de desembre de 2018 inclusivament. Al tancament d'aquest termini no s'admetrà cap sol·licitud.

Els interessats hauran d'enviar un email a infotac@olympiametropolitana.com  amb les següents dades:

- Dades personals: nom, adreça, data de naixement, DNI, correu electrònic i web, així com, en el cas de residents a Catarroja, el document acreditatiu de la seua residència, (certificat d'empadronament).

- Currículum vitae: formació acadèmica, experiència professional i trajectòria

- Descripció i dossier del projecte.

- Altres activitats desenvolupades que puguen ser rellevants per al projecte.